Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Cuisine et Culture

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Cuisine et Culture, hierna te noemen C et C en de opdrachtgever tenzij daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

Definities.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

– opdrachtgever: de wederpartij van C et C

– reiziger of deelnemer: degene die aan de reis deelneemt. (opdrachtgever kan tevens reiziger zijn.)

– reissom: het bedrag dat voor de reis is of wordt voldaan met inbegrip van de in de reisbeschrijving vermelde kosten

– leverancier: de uitvoerende touroperator, vervoersmaatschappijen, hotels en overige dienstverleners.

– overeenkomst: de overeenkomst tussen C et C en opdrachtgever.

– offerte: een voorstel voor een georganiseerde reis die C et C naar aanleiding van een reserveringsaanvraag

schriftelijk of per e-mail doet toekomen aan de opdrachtgever.

– wijziging: een substantiële wijziging van de reis of het programma.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ons gehele aanbod, op alle offertes en overeenkomsten alsmede op overige overeenkomsten met betrekking tot eigen vervoer reizen en evenementen en reizen zonder overnachting (dagtrips/landarrangementen)

Artikel 1- Overeenkomst

1.1   Van een overeenkomst is sprake zodra C et C de ondertekende offerte, het ondertekende inschrijfformulier en/of de aanbetaling heeft ontvangen dan wel reserveringen bij luchtvaartmaatschappij en/of hotels bevestigd zijn.

1.2

 Alvorens de reiziger/opdrachtgever een reisovereenkomst accepteert geldt een optietermijn van 5 werkdagen. In die periode kan kosteloos en zonder opgaaf van reden van de optie afgezien worden. Na 5 werkdagen wordt de optie automatisch omgezet naar een boeking/reisovereenkomst  en door de opdrachtgever geaccepteerd.

Vervolgens ontvangt de reiziger/opdrachtgever een bevestiging of factuur en een uitleg over de door C et C gehanteerde  betaalmethode.

Artikel 2-  Garantie geregeld | STO-reisgarantie

sto-rgb_logo-72

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Cuisine et Culture gebruik van de STO-reisgarantie op al haar reizen (behalve losse accommodaties, losse treintickets en landarrangementen/dagtrips.)

De Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van de reisorganisatie ervoor zorgen dat u uw geld terug krijgt, uw reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen. Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Cuisine et Culture maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow (SDCE). Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienst verlener, beheert deze stichting.

Wanneer de reis in goede orde plaatsvindt zal de reissom 1 dag na afloop van uw reis overgemaakt worden aan  C et C. Alleen in geval dat Cuisine et Culture in surseance van betaling komt of failliet gaat vóór het einde van uw vakantie, maakt Certo Escrow de in bewaring gegeven reissom over aan  STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij uw geld. Indien u nog niet op reis bent ontvangt u de betaalde reissom terug. Wanneer u reeds onderweg bent zal de STO ervoor zorgen dat u ofwel het rechtmatige deel van uw reissom terug krijgt, dat u uw reis af kan maken of dat u naar huis kunt terug keren.

Uw boeking en betalingsprocedure:

Nadat u van Cuisine et Culture een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvangt u van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kunt u direct overgaan tot betaling. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom, of tot betaling van de hele reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt of wanneer de totale reissom lager is dan euro 300,-€. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.

Belangrijke opmerkingen

  • Eventuele klachten of claims over uw reis, staan los van deze betaalmethode.
  • Onze annuleringsvoorwaarden zijn bij deze manier van betalen gewoon van toepassing.
  • De STO is geen geschillencommissie.

Deze manier van betalen zal iets meer van uw tijd en aandacht eisen. Wij vragen hiervoor begrip. Als kleine reisorganisatie willen wij graag financiële zekerheid kunnen bieden. Op deze manier kan dat. Uiteraard kunt u bij ons met uw vragen hier over terecht.

www.sto-reisgarantie.nl

www.certo-escrow.com

Artikel 3– Prestatie

3.1   De omvang en de aard van de door C et C  te verrich­ten diensten worden uitsluitend bepaald door het door C et C schriftelijk uitgebrachte en door de opdrachtgever geaccep­teerde aanbod (offerte).

3.2   Eventuele wijzigin­gen behoeven de uitdrukkelijke schrif­telijke toestemming van de organisator. Kenne­lij­ke fouten en vergissingen in de offerte binden C et C niet.

3.3   C et C draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verant­woordelijkheid van derden uitgege­ven.

Artikel 4 Reissom

4.1  De reissom, gecalculeerd op basis van het bij de offerte overge­legde programmavoorstel, geldt per persoon in Euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2   De prijs van maaltijden en dranken wordt in de offerte c.q. overeenkomst als stelpost vermeld. Dranken worden op basis van werkelijk gebruik gefactureerd, tenzij tevoren schriftelijk anders overeengekomen.

4.3   Eventuele onvoorziene (extra) uitgaven tijdens de reis worden alleen na overleg met de opdrachtgever gedaan en zo mogelijk ter plaatse door C et C  voldaan en achteraf alsnog bij de eindfactuur in rekening ge­bracht.

4.4   Individuele uitgaven door de deelnemers in het hotel of op andere locaties, zullen op rekening komen van de betreffende persoon of kamer (room extra’s bill), mits de opdrachtgever het anders aangeeft. Voor aanvang van de reis kan de opdrachtgever een lijst opgeven met afgevaardigden die geautoriseerd zijn om services en producten te bestellen op rekening van de opdrachtgever.

4.5   De prijs is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belas­tingen, zoals deze  bij C et C bekend waren bij het uit­brengen van de offerte.

4.6   Tenzij anders vermeld, is de buitenlandse BTW inbegrepen in de vermelde prijzen.

4.7   C et C heeft het recht om voor de aanvang van de reis de prijs te verhogen in verband met wijzi­gin­gen in de ver­voerskos­ten (met inbegrip van brandstof­kos­ten), de verschul­digde heffingen en de toepasselijke wis­sel­koer­sen. C et C zal daarbij aange­ven op welke wijze de verho­ging is berekend.

Artikel 5- Betaling reis

5.1   De betaling van de reissom wordt overgemaakt aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow (SDCE). De SDCE staat onder toezicht van de Nederlandse bank. Het geld van de cliënt is op deze manier veilig tot na afloop van de gecontracteerde reis.

5.2   Naast de factuur, krijgt de klant ook van C et C een uitnodiging om bij de Stichting Derdengelden Certo Escrow (SDCE) te kunnen inloggen en de bijbehorende betaling veilig te kunnen doen.

5.3   Bij de totstandkoming van de overeenkomst met betrekking tot een samengestelde reis is de reiziger /opdrachtgever verplicht een aanbetaling te doen van 20% van de reissom en de bijbehorende administratie kosten. Voorwaarden voor groepsreizen op maat en/ of andere reizen of producten buiten het reguliere programma van C et C kunnen hiervan afwijken. Deze zullen bij de offerte duidelijk en schriftelijk aan de reiziger/opdrachtgever kenbaar worden gemaakt.

5.4   Indien de vereiste betaling niet tijdig geschiedt, zal C et C de reiziger daar schriftelijk of elektronisch op wijzen en de mogelijkheid bieden om binnen 7 dagen de geboekte activiteiten en producten te betalen (mits deze termijn de aanvangsdatum van de reisovereenkomst niet overschrijdt). Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van het eerste verzuim. C et C heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. Zie annuleringsvoorwaarden onder artikel 8 ‘annulering door de reiziger’.

5.5   Eventuele fouten in de betalingen die door C et C niet tijdig worden opgemerkt, ontslaan de reiziger niet van de verplichting de reisgelden en de verschuldigde kosten alsnog te voldoen. Dit geldt tevens nadat de reisovereenkomst tot uitvoering is gebracht.

Artikel 6 – Wijzigingen door de opdrachtgever

6.1   Na de totstandkoming van de overeenkomst kan de opdrachtgever om een wijziging verzoeken. (Onder wijziging wordt verstaan: in de plaats stelling van de opdrachtgever zoals bepaald in artikel 6, naamswijziging, herstellen van spellingsfouten of een substantiële wijziging in reis of programma.) Alle kosten die voortkomen uit wijzigingen zijn voor rekening van de reiziger/opdrachtgever.

6.2    Wijziging in het  geoffreerde programma: Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. De uitkomst zal aan opdrachtgever worden meegedeeld. Of er gewijzigd kan worden hangt onder meer af van de leverancier en of er redelijke alternatieven zijn. Alle kosten die voortkomen uit wijzigingen zijn voor rekening van de reiziger/opdrachtgever.

6.3  Voor vervanging van een deelnemer gelden de volgende voorwaarden: de vervanger voldoet aan de  voorwaarden uit de overeenkomst, het verzoek wordt gedaan op het moment dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht, en de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de vervanging.

6.4  De opdrachtgever en de deelnemer(s) zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover C et C voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in Artikel 5, lid 1 bedoelde wijzigingskosten alsmede de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 7 – Verplichtingen van de deelnemer /opdrachtgever

7.1   Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle ver­plichtingen, die voor hem en voor de deelnemer(s) uit de overeen­komst voortvloei­en.

7.2   De reiziger/opdrachtgever verstrekt voor of bij het sluiten van de overeenkomst of zo spoedig mogelijk daarna alle gegevens betref­fende hem­zelf en de andere deelnemer(s), die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeengekomen diensten.

7.3   Tevens vermeldt de reiziger/opdrachtgever bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis. Indien hij in deze informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door de reisorganisator van (verdere) deelname aan de reis wordt (worden) uitgesloten, worden de in artikel 7.5 bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

7.4   De deelnemers zijn verplicht tot naleving van alle aanwij­zin­gen van de leverancier(s) en  C et C ter bevordering van een goede uitvoe­ring van de reis en zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun gedragingen in strijd met deze aanwijzingen. De opdrachtgever is hoofdelijk medeaansprakelijk.

7.5   De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleve­ren, waardoor een goede uitvoering van een  reis wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de leverancier(s) of C et C van voortzetting van de reis worden uitgeslo­ten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever en/of de deelnemer.

7.6    Als een deelnemer vrijwillig besluit een reis te verlaten kan hij/zij geen aanspraak maken op restitutie of vergoeding van extra kosten die gemaakt worden i.v.m. met het verlaten van de reis.

Artikel 8 – Annulering door de reiziger/deelnemer of opdrachtgever

8.1     Annuleringen kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden. De reiziger/deelnemer of opdrachtgever  is  de volgende bedragen  aan C et C verschuldigd:

  • Tot 56 dagen voor vertrek: 15% van de reissom met een minimum van euro 100,00 per persoon
  • Van 56 tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom;
  • Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 10e dag voor vertrek: 75% van de reissom;
  • Bij annulering vanaf de 10e dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later: de volledige reissom.

8.2   Indien de opdrachtgever de overeenkomst m.b.t. één of meer deelnemer(s) annuleert, gelden bovenvermelde percenta­ges vermenig­vuldigd met de reissom per persoon en voorts vermenig­vuldigd met het geannuleerde aantal deelnemers.

8.3  Indien dit tot gevolg heeft dat het aantal deelnemers daalt onder het in de offerte aangegeven minimum aantal deelnemers, heeft de organisator het recht de reissom voor de overblijven­de deelne­mers te verhogen. Indien de opdrachtgever deze verhoging afwijst, geldt deze afwijzing als annulering van de overeenkomst per het moment dat de mededeling van de afwijzing C et C bereikt.

8.4  Indien een uitvoerende dienstverlener in geval van annulering aan C et C geen, een lagere of een hogere annuleringssom in rekening brengt dan hem contractueel doorberekend wordt, zal C et C op zijn beurt zijn annuleringssom dienovereenkomstig verlagen of verhogen.

Artikel 9 – Verzekeringen

De opdrachtgever /reiziger heeft te allen tijde zelf de verantwoordelijkheid om de benodigde verzekeringen af te sluiten. Het afsluiten van een reisverzekering stelt C et C verplicht; een annuleringsverzekering wordt aangeraden.

Artikel 10 – Documenten/visa/inentingen

10.1   Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door  C et C algemene informatie betreffende pas­poorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de opdrachtgever worden verstrekt.

10.2   De opdrachtgever dient er voor te zorgen, dat de deelnemers bij vertrek en gedurende de reis in het bezit zijn van de nodige reisdocumenten, zoals paspoort, visa, inentingsbewijzen etc.

10.3   Indien een deelnemer de reis niet of niet geheel kan maken wegens gemis van een van de hiervoor bedoelde documenten, komt zulks geheel voor zijn rekening en voor die van de opdrachtgever.

Artikel 11 – Voorlichting vooraf en eindverantwoordelijkheid

11.1 De voorlichting over de reis of het evenement aan de deelnemers wordt verzorgd door de opdrachtgever, doch slechts na voorafgaand overleg met C et C. C et C neemt desgewenst op zich tijdig voor schrif­telijke informatie over het reisschema en de accommodatie­ adressen te zorgen; deze zal door de opdrachtgever verder ver­spreid worden.

Artikel 12 – Reglement inzake inspectiereizen

Indien C et C  een inspectiereis aanbeveelt en de opdrachtgever dit niet wenst, kan C et C niet aansprakelijk worden gesteld, indien de te gebruiken locaties en accommodaties niet voldoen aan het verwachtingspatroon. Een inspectiereis wordt door C et C  zonder opslag (netto inkoopkosten) georganiseerd en gefactureerd. Indien om welke reden dan ook na de inspectie de reis wordt geannuleerd, zal, naast de annuleringskosten, het volledige begeleidingstarief van 600,– euro alsnog worden berekend.

Artikel 13- Opzegging door C et C

13.1   Mocht het gepubliceerde minimum aantal deelnemers voor een groepsreis niet gehaald worden, dan is C et C gerechtigd om deze reis schriftelijk te annuleren. C et C verplicht zich dit uiterlijk 4 weken voor vertrek aan de deelnemers mede te delen. Indien de organisatie om deze reden de reis moet annuleren wordt het door de reiziger reeds betaalde bedrag gerestitueerd.

13.2   C et C heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.

13.3   Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van C et C aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

13.4  Opzegging voor aanvang van de reis

Door kennisgeving van opzegging geldt de overeenkomst als ontbonden. C et C zal waar mogelijk een alternatief aanbieden. Deze aanbieding zal niet altijd voor een gelijke prijs mogelijk zijn. Wordt deze aanbieding niet gebruikt door de opdrachtgever, dan wordt het reeds betaalde deel van de reissom geheel terugbetaald.

13.5  Opzegging tijdens de reis

Indien gewichtige omstandigheden zich tijdens de reis voordoen, is C e C gerechtigd de overeenkomst voor de verdere reis op te zeggen. De reiziger/ opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van de reissom.
C et C neemt een inspanningsverplichting op zich voor de opdrachtgever en eventuele medegast(en) de terugreis naar Nederland te regelen en de overige nadelige gevolgen voor de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken, een en ander voor zover dit van C et C redelijkheid kan worden gevergd. Indien C et C zich door deze opzegging kosten, die in de reissom zijn inbegrepen, bespaart, heeft de gast voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

Artikel 14 – Wijziging door C et C

14.1   C et C  heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. C et C informeert de opdrachtgever binnen 96 uur (4 werkdagen) nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden en aan C et C bekend zijn.

14.2 In geval van wijziging wegens gewichtige omstandigheden doet C et C de opdrachtgever indien mogelijk en in overleg met de leveranciers een alternatief aanbod van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau, zonder dat daar extra kosten voor in rekening worden gebracht.   Mocht het echter niet mogelijk blijken om een alternatief van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau te vinden, of uitsluitend tegen betaling van een meer- of minderprijs, dan heeft de opdrachtgever de keuze tussen het aanvaarden van een alternatieve overeenkomst tegen de daaruit voortvloeiende meer- of minderkosten of de ontbinding van de overeenkomst.

a. Indien de opdrachtgever kiest voor het aanvaarden van een alternatieve overeenkomst tegen de daaruit voortvloeiende meer- of minderkosten, dan heeft C et C het recht om betreffende meerkosten te verhalen op de opdrachtgever, respectievelijk heeft de opdrachtgever het recht de minderkosten te verhalen op C et C.

b. Indien de opdrachtgever kiest voor ontbinding van de overeenkomst,  dan zullen de op dat tijdstip geldende annuleringskosten zoals omschreven in Artikel 7 bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

14.3 De verplichting van C et C tot het uitvoeren van een reis is steeds een inspanningsverplichting. Dit betekent dat C et C nimmer enige garantieverplichting of resultaatverplichting ten aanzien van het resultaat van de door  C et C ondernomen activiteiten is aangegaan.

14.4 Deze verplichting van C et C vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de opdrachtgever of één van de deelnemers is toe te rekenen.

14.5 Als de wijziging één of meer niet wezenlijke punten betreft kan de opdrachtgever de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

14.6 Indien C et C  door de wijziging geld bespaart, heeft de opdrachtgever voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

14.7  Indien de oorzaak van de wijziging aan C et C kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende directe schade voor rekening van C et C. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 16. (hulp en bijstand)

14.8 Indien de oorzaak van de wijziging aan de opdrachtgever of één van de deelnemers kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de opdrachtgever of desbetreffende deelnemer(s).

14.9 Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de opdrachtgever noch aan C et C  kan   worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 17.

14.10 Indien na vertrek van de deelnemer(s) een belangrijk gedeelte van de diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend of C et C bemerkt dat hij in een belangrijk gedeelte van de diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt C et C er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis. Indien dergelijke regelingen onmogelijk zijn, verstrekt C et C de deelnemer(s) een gelijkwaardig vervoermiddel, dat hem/hen terugbrengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de opdrachtgever overeengekomen plaats van terugkeer.

14.11 De reisbegeleider van Cuisine et Culture of haar locale agent is gerechtigd van de aangegeven reisroute af te wijken, indien hij dit in het belang acht van de groep. Tevens is hij of zij gerechtigd een deelnemer van verdere deelneming uit te sluiten, als lichamelijke of geestelijke afwijkingen of een onvoldoende conditie/uitrusting van een deelnemer, de voortgang van de reis ernstig belemmeren. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten zijn dan voor de betrokkene, die dan ook geen recht heeft op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan. Als een deelnemer vrijwillig besluit een reis te verlaten kan hij/zij geen aanspraak maken op restitutie of vergoeding van extra kosten die gemaakt worden i.v.m. met het verlaten van de reis.

14.12 Wijziging van programma onderdelen door C et C is geen grond voor opzegging van de overeenkomst door opdrachtgever.

14.13 C et C behoudt zich het recht voor bij uitval door ziekte of anderszins van de oorspronkelijke reisleider, een andere reisleider in te zetten voor de reis. Een wijziging van reisleiding is geen geldige reden tot kosteloze annulering door een deelnemer.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid en overmacht

15.1 De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle ver­plichtingen, die voor hem en voor de deelnemer(s) uit de overeen­komst voortvloei­en.

15.2 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 13 en 14 is C et C verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

15.3 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 2 bedoelde verwachtingen, is de opdrachtgever verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in Artikel 20 lid 1. (klachtenprocedure)

15.4 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 2 bedoelde verwachtingen, is C et C verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan C et C  is toe te rekenen noch aan de persoon of organisatie van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

– de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger/opdrachtgever;

– de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet?bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken (leverancier)

– de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die C et C of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen;

– de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht door gewichtige omstandigheden als bedoeld in lid 5 van dit artikel.

15.5 Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. (bv gevolgen van calamiteiten als natuurrampen, terreuracties, stakingen etc.)

15.6 Indien de overeengekomen dienstverlening om wat voor reden door overmacht wordt gewijzigd of geannuleerd, dan zal C et C de opdrachtgever hierover onverwijld in kennis stellen. Indien mogelijk en in overleg met de leveranciers ter plaatse zal naar alternatief(ven) van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau worden gezocht.

15.7 Mocht het echter niet mogelijk blijken om een alternatief van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau te vinden, of uitsluitend tegen betaling van een meer- of minderprijs, dan heeft de opdrachtgever de keuze tussen het aanvaarden van een alternatieve overeenkomst tegen de daarop vallende meer- of minderkosten of de ontbinding van de overeenkomst.

Indien de opdrachtgever kiest voor het aanvaarden van een alternatieve overeenkomst tegen de daaruit voortvloeiende meer- of minderkosten, dan heeft C et C  het recht om betreffende meerkosten te verhalen op de opdrachtgever, respectievelijk heeft de opdrachtgever het recht de minderkosten te verhalen op C et C.
Indien de opdrachtgever kiest voor ontbinding van de overeenkomst,  dan zullen de op dat tijdstip geldende annuleringskosten zoals omschreven in artikel 8 bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

15.8   C et C is niet aansprakelijk voor gevolgen van het foutief of onvolledig verkregen informatie zoals oa namen ten behoeve van(vlieg)tickets.

15.9   C et C is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit annuleringen, vluchtwijzigingen en/of vertragingen van spoorwegen, bus-, luchtvaart- of veerdienstmaatschappijen

15.10  C et C is niet aansprakelijk voor schade of letsel, berokkend aan de deelnemer(s) door welke oorzaak deze schade of letsel dan ook is ontstaan. Evenmin is C et C aansprakelijk voor verlies/diefstal van eigendommen, geld inbegrepen.

15.11  Indien de reisorganisatie in geval van derving van reisgenot aansprakelijk is, geldt een vergoeding van maximaal éénmaal de reissom. Is de reisorganisatie aansprakelijk voor andere schade dan derving van vakantiegenot en dood of letsel van de reiziger dan bedraagt de maximale vergoeding driemaal de reissom.
 
De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van de reisorganisatie gelden ook ten behoeve van haar werknemers en betrokken dienstverleners en hun personeel.

15.12   Informatie van derden: De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

Artikel 16 – Hulp en bijstand

16.1 C et C  is naar gelang de omstandigheden verplicht de opdrachtgever hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak aan de opdrachtgever is toe te rekenen, is C et C tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van  C et C kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de opdrachtgever.

16.2 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de opdrachtgever noch aan C et C  zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor C et C  bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht: voor de opdrachtgever bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringkosten.

Artikel 17 – Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid C et C

17.1 In geval op een in de reis begrepen dienst een verdrag van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van C et C dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.

17.2 C et C  is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de opdrachtgever zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis-en/of annuleringskostenverzekering.

17.3 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van C et C gelden ook ten behoeve van werknemers van C et C,  tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Artikel 18. Vrijwaring door de opdrachtgever

De opdrachtgever vrijwaart C et C  tegen vorderin­gen van deelnemers of andere derden, die door of namens de opdrachtgever bij de reis betrokken zijn.

Artikel 19. Verplichtingen van de deelnemer
19.1 De deelnemer(s) is (zijn) verplicht tot naleving van alle aanwij­zin­gen van C et C ter bevordering van een goede uitvoe­ring van de reis en is (zijn) aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn (hun) ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte deelnemer. De opdrachtgever is hoofdelijk medeaansprakelijk.

19.2 De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleve­ren, dat een goede uitvoering van een reis daar­door in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door C et C van (voortzetting van) de reis worden uitgeslo­ten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeen­komst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. (Art. 7.5)

Artikel 20 – Klachtenprocedure, evaluatie, verval vorderingsrecht

20.1 Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in Artikel 15 lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de opdrachtgever zich – in deze volgorde -melden bij de betrokken reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, C et C. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij C et C.

20.2 Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt C et C  voor een adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht schriftelijk op de voorgeschreven wijze vast te leggen (klachtrapport).

20.3 Indien de opdrachtgever niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en de organisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

20.4 Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis of de genoten dienst of na de oorspronkelijke vertrekdatum schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij C et C. De opdrachtgever voegt daar een kopie van het klachtrapport bij.

20.5 Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de opdrachtgever van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij C et C  te worden ingediend.

20.6 Indien de opdrachtgever de klacht niet tijdig indient, wordt deze door C et C  niet in behandeling genomen, tenzij de opdrachtgever hierover redelijkerwijs geen verwijt treft. C et C heeft de opdrachtgever hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.

20.7   C et C zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

Artikel 21 – Rente en incassokosten

De opdrachtgever die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens C et C heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij/zij een vergoeding verschuldigd van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van € 50,- .

Artikel 22 – Ontbinding bij insolventie

De overeenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden, indien en zodra de opdrachtgever surseance van betaling aan­vraagt, failliet wordt verklaard, na deugdelijk in gebreke te zijn gesteld nalatig blijft om vervallen termijnen te voldoen of nalatig blijft de bij de totstandkoming van de overeenkomst door C et C verlangde zekerheid voor de nakoming tijdig of in voldoende mate te stellen. Alsdan zijn de bepalin­gen van artikel 7 van toepassing.

Artikel 23 – Nederlands recht

23.1 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

23.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten mochten ontstaan zullen met uitsluiting van de gewone rechter worden onderworpen aan het oordeel van de arbiters volgens bepalingen en reglementen van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.

23.3 Vooraanstaand arbitraal beding beperkt niet de bevoegdheid van de organisator tot het aanhangig maken van geschillen bij de Kantonrechter in zaken die tot diens competentie behoren, als ook het nemen van conservatoire maatregelen en verzoeken van voorzieningen in Kort Geding. In geval een geschil c.q. verzoek in gevolge het vooraanstaande aan de gewone rechter wordt voorgelegd, zal steeds de (Kanton)rechter te Haarlem bevoegd zijn om van dat geschil c.q. verzoek kennis te nemen en daarin (op) uitspraak te doen.